facebook

Nevyhovujúci stav cestných komunikácií

Stav existujúcich ciest 1. triedy I/65 a I/66 dlhodobo nevyhovoval technickým požiadavkám a potrebám cestujúcich. Rastúca intenzita dopravy sa často podpísala pod vytvárajúce sa kolóny a množstvo závažných dopravných nehôd.

Očakávané prínosy

Bezpečnosť a životné prostredie

Rýchlostná cesta R1 PR1BINA s 2x2 jazdnými pruhmi zabezpečila plynulosť premávky a zároveň poskytla vyššiu bezpečnosť jej užívateľom. Nová komunikácia je zväčša vedená mimo zastavané územia.
 

Sociálny a ekonomický prínos projektu

Výstavba novej rýchlostnej komunikácie mala význam nielen z hľadiska rozvoja cestnej siete a nadregionálnych dopravných vzťahov, ale taktiež z hľadiska ekonomického rozvoja, zníženia regionálnych rozdielov, zvýšenia atraktivity územia pre investorov a vytvárania nových pracovných miest.

História projektu

Samotná príprava projektu sa začala v roku 1993 a následne prechádzala schvaľovacími procesmi. Uznesením vlády SR č.415 zo dňa 9.6.1998 bol cestný ťah „Trnava - Nitra - Žiar nad Hronom - Zvolen - Banská Bystrica doplnený do diaľničnej siete na území Slovenskej republiky ako ťah D65. O pár rokov neskôr, presnejšie 21.02.2001, schválila Vláda SR svojím uznesením č.162 „Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest", pričom cesta I/65 v danom úseku tu už figurovala ako rýchlostná cesta R1, patriaca do siete rýchlostných ciest na Slovensku.
 
Uznesením č. 704 z 15. augusta 2007 Vláda SR stanovila urýchlenú výstavbu vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry, kam patrí i projekt R1. O financovaní projektu R1 formou verejno - súkromného partnerstva rozhodla Vláda SR svojím uznesením č.753 z 5. septembra 2007. Na základe tohto rozhodnutia Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR, ako verejný obstarávateľ, vyhlásilo ešte v decembri 2007 verejné obstarávanie koncesie na projektovanie, výstavbu a financovanie prác týkajúcich sa rýchlostnej cesty R1 Nitra - Tekovské Nemce, Banská Bystrica - severný obchvat. Proces verejného obstarávania trval rok a jeho výsledkom bolo vyhlásenie konzorcia vedeného spoločnosťou VINCI Concessions za vybraného uchádzača (preferred bidder). Koncesná zmluva bola uzatvorená 23. marca 2009 medzi Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a víťazným konzorciom GRANVIA, a.s., ktorého akcionármi sú VINCI Concessions a Meridiam Infrastructure. Ekonomická kríza však spôsobila, že finančné uzatvorenie projektu sa oneskorilo. PPP projekt sa nakoniec podarilo úspešne finančne uzatvoriť 27. augusta 2009.
 
Prečo názov PR1BINA?

Je prirodzené, že sa pri výbere názvu rýchlostnej cesty prihliadalo na históriu tohto územia. Názov PR1BINA spája bohatú minulosť a modernú budúcnosť. Nitrianske knieža Pribina bol prvým významným panovníkom na tomto území a my veríme, že prvý PPP projekt sa stane rovnako dôležitým a spoľahlivým článkom vášho každodenného života.

Uzávierka

Obmedzenie dopravy na rýchlostnej ceste R1 PRIBINA v úseku Pohranice je spôsobené výstavbou obojstranného odpočívadla a čerpacích staníc. Kolaudácia odpočívadiel a čerpacích staníc je podľa aktuálneho harmonogramu naplánovaná na apríl 2019. Verejnosti by mali byť sprístupnené v máji 2019. Obmedzenie v smere na Banskú Bystricu potrvá pravdepodobne do júna 2018. Za dočasné obmedzenie sa ospravedlňujeme.

(dostávať ako RSS) (dostávať emailom)

Spustenie osvetovej kampane „Včela strážkyňa životného prostredia“

Bratislava (17. máj 2018) – Koncesionár rýchlostnej cesty R1 PR1BINA a jej operátor, spoločnosti GRANVIA a Granvia Operation pri príležitosti Svetového dňa včiel (20. máj) spustí rozsiahlu kampaň „Včela strážkyňa životného prostredia,“ s cieľom šíriť osvetu o potrebe chrániť včely a životné prostredie. Viac si môžete prečítať tu:

Tlačová správa PDF

 
(dostávať emailom)