PR1BINA - STE NA DOBREJ CESTE

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (predtým Ministerstvo Dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja)  ako štátny orgán, zastupuje v projekte verejno-súkromného partnerstva rýchlostnej cesty R1 PR1BINA Slovenskú republiku.

Prostredníctvom verejného obstarávania MDV SR vybralo dodávateľa - koncesionára za účelom realizácie projektu. Podmienky realizácie stanovuje Koncesná zmluva.

Vláda Slovenskej republiky udelila svoj súhlas na podpis tejto Zmluvy uznesením č. 206 zo dňa 11.3.2009.